ผลงานของเรา ติดต่อเรา ทำความสะอาดบ้าน ผลิตภัณฑ์ของเรา บริการของเรา บริการของเรา กลับหน้าหลัก
 

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เพื่อให้ บริการทำความสะอาด โดยเริ่มจากการทำความสะอาด สินทรัพย์รอการขายของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้เพิ่มบริการด้านการส่งแม่บ้าน ให้กับบริษัท, อาคารสำนักงานและหน่วย งานราชการต่างๆ อาทิ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ต่อมาได้ขยายการบริการโดย จัดตั้งบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่คือบริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท) จำกัด เพื่อให้บริการจัดส่งแม่บ้านประจำแก่หน่วยของรัฐและเอกชนทั่วไป รวมถึงรับเหมาทำความสะอาดแก่หน่วยงาน บ้านจัดสรร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง
 
     
 

- บริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท) จำกัด ดำเนินงานด้านทำความสะอาด จัดส่งแม่บ้านประจำแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยคณะผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ ได้บริหารงานโดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกท่าน จ่ายค่าแรงเป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน เพื่อให้พนักงานทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรทำงานด้วยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง

- บริษัท เอส.วี.เอ็ม.(นอร์ท) จำกัด ยังให้บริการงานด้านรับเหมาทำความสะอาด โดยเป็นตัวแทนของผู้รับเหมางานตามโครงการต่างๆ ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ, ปรับปรุงใหม่, บ้านพักอาศัยที่อยู่ประจำหรือทิ้งล้างไว้นานปี รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงวิธีการทำความสะอาด ขั้นตอนและการแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกค้า หรือในการส่งมอบงานของผู้รับเหมา และช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ประสบปัญหา เช่น บ้าน อาคาร หรือร้านค้าเกิดเพลิงไหม้ ทางบริษัทฯ ได้เข้าช่วยเหลือในเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการต่อไปได้ ด้วยราคาที่ยุติธรรม

- ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทฯ เราได้พัฒนางานทำความสะอาดให้ได้มาตรฐาน และคงไว้ซึ่งคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ และราคายุติธรรม ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าสูงสุด โดยผู้บริหารควบคุมและตรวจสอบการทำงานด้วยตนเอง ถ้าส่งมอบงานไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม แม้จะต้องทำงานล่วงเวลา ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


 
     
 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของแผนกฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (HRD) ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของลูกค้า รวมถึงความสามารถ (Ability) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทยังมีนโยบายในการคัดสรรบุคลากร ที่มีอายุระหว่าง 21-35ปี ซึ่งทางบริษัท ไม่เน้นเพียงความสามารถเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงความซื่อสัตย์ ความขยัน ความมีน้ำใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  
 
 
 
 

(C)Copy Right 2011 By S.V.M. (North) All Right Reserved.